Roots & Relatives Remembered

H. H.

P10067         
Has one ancestor but no descendants.

NOTE: Registered User Log On is Required to Use the Show Buttons.

 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
generation     sosa          name                                                            person ID
11 Living personP1
22 KRZMARZICK Roman GeorgeP5
23 WILTSCHECK Dorothy BerthaP6
34 KRZMARZICK Peter AntonP53
35 HENGEL RosaP15
36 WILTSCHECK Charles FrankP65
37 HILLESHEIM Rose MarieP2203
48 KRZMARZICK GeorgeP6509
49 STUEBER MariaP6422
410 HENGEL PeterP240
411 FEHLEN KatherineP241
412 WILTSCHECK JosephP45
413 SCHIEFFERT KatharinaP301
414 HILLESHEIM AntonP2428
415 HILLESHEIM Maria A.P2862
516 KRZMARZICK JohannP28
517 FLEISCHMANN BarbaraP221
518 STUEBER JosephP8765
519 HARTL BarbaraP8766
520 HENGEL JohannP12506
521 SCHILL Margaretha ElizabethP12507
522 FEHLEN PeterP7956
523 LORANG Magdalena "Mary"P7957
524 WILTSCHECK JohannP41
525 WEISNER AnnaP42
526 SCHIEFFERT MichaelP302
527 ECKSTEIN MariaP303
528 HILLESHEIM HubertP2414
529 EICHTEN Katharine MarieP2766
530 HILLESHEIM MathiasP2768
531 GROSJEAN AnnaP2854
632 KRZMARZICK JakobP230
633 WENZEL KatherinaP231
634 FLEISCHMANN JacobP6871
635 IRLWEK Marie MagdalenaP6872
636 STUEBER PeterP9199
637 KRIPPL MargarethaP12984
638 HARTL Johannes GeorgeP13026
639 JANKO Anna MariaP13027
640 HENGEL MichaelP12763
641 APEL CatherineP12875
644 FEHLEN DanielP9198
645 SIMMINGER CatherineP13331
646 LORANG PierreP13323
647 CIGRAND-ZIGRAND (ATTEN) CatherineP13324
648 WILTSCHECK JohannP11064
649 WEIS MagdalenaP11065
650 WEISNER WenzelP8365
651 TAUBER KatherineP8366
652 SCHIEFFERT UnknownP14876
653 UnknownP14877
654 ECKSTEIN Anton JacobP8277
655 PROKOSCH AnnaP8280
656 HILLESHEIM ArnoldP2246
657 THOME Klara MarieP2247
658 EICHTEN MathiasP2887
659 AnnaP4698
660 HILLESHEIM Karl JohannesP2413 * 60 * 112
661 TURETEN Anna KatharinaP2767 * 61 * 113
662 GROSJEAN Johann PeterP9119
663 DROMMER AnnaP9120
764 KRZMARZICK MartinP236
765 WEINIGER Eva MariaP237
766 WENZEL JakobP6900
767 GROSSKOPF MargarethaP6901
768 FLEISCHMANN ChristophP6873
769 TAUSCHEK Theresia RosinaP6874
770 IRLWEK Johann EvangalistaP6875
771 FIALA Anna MariaP6876
772 STUEBER WolfgangP12983
773 TREML BarbaraP13028
774 KRIPPL JosephP13029
775 RIEPL Anna MariaP13030
776 HARTL Andreas PhillipP13079
777 BOHM Anna MariaP13080
778 JANKO PeterP13088
779 WOLFF MargarethaP13090
788 FEHLEN PeterP13334
789 REITER-REYTER-REUTER MariaP13335
790 SIMMINGER JohannP13332
791 ROUPERT-RUPPERT SussaneP13333
792 LORANG Henry Cigrand-ZigrandP13325
793 BRUEK MarieP13326
796 WILTSCHECK JosephP11071
797 HOPFL AnnaP11072
798 WEIS PeterP11066
799 WIESSNER DorotheaP11068
7100 WEISNER AdamP11079
7101 LILLA AnnaP11080
7102 TAUBER PeterP11069
7103 KRIEGELSTEIN MariaP11070
7108 ECKSTEIN Joannes GeorgiusP8349
7109 HELGET MariaP8592
7110 PROKOSCH WenzelP9184
7111 TAUER UrsulaP9185
7112 HILLESHEIM Karl JohannesP2413 * 60 * 112
7113 TURETEN Anna KatharinaP2767 * 61 * 113
7114 THOME PeterP10990
7115 GENTEN Maria SuzannaP10991
7120 HILLESHEIM PeterP3949 * 120 * 224
7121 REICHERT Anna ClaudiaP4702 * 121 * 225
7122 TURETEN HenrichP11550 * 122 * 226
7123 LOESCH CatharinaP11551 * 123 * 227
7124 GROSJEAN HenryP11553
7125 LIMBY Ann CatharineP11554
8128 KRZMARZICK VavrinecP13222
8129 VLASAK KaterinaP13242
8130 WEINIGER MichaelP11355
8131 SCHWARTZ DorotheaP11356
8132 WENZEL GeorgeP13585
8133 KLEINER AnnaP13586
8134 GROSSKOPF ChristophP13593
8135 HUTTER AnnaP13594
8136 FLEISCHMANN JohannP6882
8137 MUCKENSCHNABLE MargitaP6883
8138 TAUSCHEK JoannesP6887
8139 JANKO CatharinaP6888
8140 IRLWEK JosephP13559
8141 ElizabethaP13560
8142 FIALA AndreasP13618
8143 MAYDL Anna MariaP13619
8144 STUEBER WolfgangP13042
8145 HILLER DorotheaP13043
8146 TREML ChristopherP13044
8147 BOHR AnnaP13045
8150 RIEPL MathiasP13055
8151 ElizabethaP13056
8152 HARTL JohannesP13099
8153 CatherinaP13100
8154 BOHM AndreasP13102
8155 FLEISCHMANN MargarethaP13103
8156 JANKO MartinP13089
8157 THUMBS CatherineP13136
8158 WOLFF Johann GeorgeP13091
8159 REITH MargarethaP13092
8176 FEHLEN AdamP13352
8177 STRENG BarbaraP13353
8180 SIMMINGER NicolasP13338
8181 KRELL MarieP13339
8182 ROUPERT-RUPPERT MichelP13336
8183 GERARD MarieP13337
8192 WILTSCHECK JohannP11090
8193 AnnaP11091
8194 HOPFL JohannP11073
8195 MargarethaP11092
8198 WIESSNER JohannP11074
8202 LILLA PaulP11081
8203 LOSNERS AnnaP11082
8206 KRIEGELSTEIN LeonhardP11083
8207 MargarethaP11084
8216 ECKSTEIN Johann MichaelP8375
8217 HELGET UrsulaP8593
8224 HILLESHEIM PeterP3949 * 120 * 224
8225 REICHERT Anna ClaudiaP4702 * 121 * 225
8226 TURETEN HenrichP11550 * 122 * 226
8227 LOESCH CatharinaP11551 * 123 * 227
8228 THOME AntonP12735
8229 HENEKES AnnaP12736
8240 HILLESHEIM KarlP4705 * 240 * 448
8241 HOOHS Anna CatherinaP4706 * 241 * 449
9256 KRZMARZICK MichalP13223
9257 SuzannaP13241
9258 VLASAK JacobP15076
9260 WEINIGER GeorgeP13567
9261 HOESL Eva DorothaP13568
9262 SCHWARTZ AdamP13571
9263 POSCHINGER AnnaP13572
9264 WENZEL JacobP13587
9265 URBAN MagdalenaP13588
9266 KLEINER CasparP13599
9267 MEIDL AnnaP13600
9268 GROSSKOPF WenzelP13595
9269 MEISNER AnnaP13596
9270 HUTTER AdamP13597
9271 MILLBURGER AnnaP13598
9272 FLEISCHMANN PaulP6886
9273 PAULY AnnaP13552
9274 MUCKENSCHNABLE SimonP6884
9275 HARTL AnnaP6885
9276 Living personP15072
9280 IRLWEK JohannP14318
9281 MarkitaP14319
9284 FIALA GeorgeP14321
9285 WEINIGER CatharinaP14322
9286 MAYDL George AntoniP14323
9287 TIMPLE MagdalenaP14324
9288 STUEBER WolfgangP13073
9289 GROSSKOPF MargarethaP13074
9290 HILLER PeterP13071
9291 KOPP MargarethaP13072
9292 TREML Jiri (George)P13203
9293 POSCHINGER EvaP13213
9294 BOHR JosephiP13070
9295 CARL MariaP14540
9300 RIEPL Johannes GeorgeP13069
9304 HARTL JakobaP14609
9305 PETERMICHAEL UrsulaP14610
9308 BOHM SimonP13188
9309 ElizabethP13189
9310 FLEISCHMANN JacobP13190
9311 PAULI MargarethaP13191
9312 JANKO ThomasP14454
9313 DorotheaP14455
9314 THUMBS JacobiP14456
9315 KOLRANSOVI ElizabethP14457
9316 WOLFF CasparP13192
9317 STRASSER EvaP13193
9352 FEHLEN JoahnnP13354
9353 KIES AngelaP13355
9384 WILTSCHECK PeterP13152
9385 MagdalenaP13153
9448 HILLESHEIM KarlP4705 * 240 * 448
9449 HOOHS Anna CatherinaP4706 * 241 * 449
9480 HILLESHEIM PeterP12230 * 480 * 896
9481 MariaP14655 * 481 * 897
10516 Living personP15079
10517 Living personP15081
10520 WEINIGER WentzlP13569
10521 BIJL AnnaP13570
10522 HOESL GeorgeP13577
10523 SCHROTTER MargarethaP13578
10524 SCHWARTZ ClementP13573
10525 KRATZIN AnnaP13574
10526 POSCHINGER JohannP13575
10527 MargarthaP13576
10528 WENZEL JohannP13589
10529 CatharinaP13590
10530 URBAN ChristophP13591
10531 HARTL MargarethaP13592
10532 KLEINER GeorgeP13601
10533 MILLBERGER KatharinaP13602
10534 MEIDL MartinP13603
10535 AnnaP13604
10544 FLEISCHMANN MathiasP13553
10545 VICTORIN MargarethaP13554
10546 PAULY MichaelP14370
10547 LEUTZ AnnaP14371
10548 MUCKENSCHNABLE GeorgeP13561
10549 TAUSCHEK MargetyP13562
10550 HARTL JohannesP13565
10551 SCHWARTZ EvaP13566
10568 FIALA JohannP14353
10569 EvaP14354
10570 WEINIGER MichaelP14355
10571 SEKYRA CatherinaP14356
10572 MAYDL MartinP14328
10573 NICHOLS CaherinaP14329
10574 TIMPLE GeorgeP14330
10575 FRIGL MargarethaP14331
10576 STUEBER JacobP13075
10577 KatharineP13078
10578 GROSSKOPF MichaelP13077
10579 MagdalenaP13076
10580 HILLER JohannyP14613
10581 SIKEL CatharinaP14614
10582 KOPP MartinP14615
10583 WENZEL AnnaP14616
10584 TREML JohannP13212
10585 WENZEL DorotheaP14582
10586 POSCHINGER MichaelP14583
10587 GARTNER MarketaP14584
10588 BOHR JohannP14539
10589 ASCHENBRENNER MariaP14543
10590 CARL ChristopherP14541
10591 SCHWARTZ CatherinaP14542
10620 FLEISCHMANN JosephP13194
10624 JANKO AdamP14612
10625 UNKNOWN AnnaP14639
10630 KOLRANSOVI AdamP14594
10632 WOLFF GeorgeP14424
10633 FRIEDERIC ElizabethP14421
10634 STRASSER SimonP14418
10635 ALTMANN AnnaP14419
10896 HILLESHEIM PeterP12230 * 480 * 896
10897 MariaP14655 * 481 * 897
111040 WEINIGER SebastianP14406
111041 CatharineP14407
111042 BIJL LauentzP14408
111043 BarbaraP14409
111044 HOESL PaulP13583
111045 MargarethaP13584
111046 SCHROTTER WolfgangP13579
111047 URBAN ElizabethP13580
111050 KRATZIN VictorP13581
111051 EvaP13582
111088 FLEISCHMANN PauliP13555
111089 TAUSCHEK MargarethaP13556
111096 MUCKENSCHNABLE JacubaP13563
111097 KatarinaP13564
111100 HARTL MichaelP14428
111101 DorotheaP14429
111140 WEINIGER SebastianP14360
111141 CatharineP14361
111144 MAYDL MartinP14334
111145 AnnaP14335
111146 NICHOLS WolfgangP14336
111147 MariaP14337
111148 TIMPLE ErhartP14346
111149 CatharinaP14347
111150 FRIGL WentlP14348
111151 EvaP14349
111160 HILLER AndreasP14619
111161 MiriamP14620
111162 SIKEL UrbaneP14621
111180 CARL MathiasP14558
111182 SCHWARTZ JohannP14559
111183 CatherinaP14560
111264 WOLFF GeorgeP14434
111266 FRIEDERIC AndreasP14422
111267 GLORFON UrsulaP14423
111268 STRASSER JohannP14425
111269 AnnaP14426
111270 ALTMANN ChristophP14427
122176 FLEISCHMANN JanaP13557
122177 KRZMARZE BarbaraP13558
122178 TAUSCHEK SimonP14372
Direct Ancestors of Living person   = 315   Duplicated Ancestors  = 20